Regulamin przedszkola

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

Regulamin pobytu dziecka w Przedszkolu „Bajkowe Przedszkole” Nr 107 w Warszawie

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola nie później niż do 8.30
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy- wyklucza się pozostawienia samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni;
 3. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku, w szatni lub przed salą zajęć.
 4. Rodzice zobowiązani są do informowania nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci (koniecznie podać listę alergenów – szczególnie pokarmowych). Nauczycielowi nie wolno podawać żadnych leków!
 5. Rodzice zobowiązani są do sprawdzania stanu czystości swojego dziecka
 6. Dla dobra ogółu do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, z katarem, stanami zapalnymi itp.
 7. Dziecko nie przynosi do przedszkola swojego jedzenia /bułki, ciasteczka…
 8. Rodzice osobiście odbierają dziecko z sali, w którym przebywa lub z placu zabaw . Od momentu przekazania dziecka osobie odbierającej ona odpowiada za jego bezpieczeństwo;
 9. Rodzice odbierając dziecko z placu zabaw osobiście powiadamiają nauczyciela o tym, że zabierają dziecko z przedszkola;
 10. Odbierając dziecko z sali lub z placu zabaw rodzice nie powinni zabierać zbyt dużo czasu nauczycielowi. Dalsze pozostawanie na placu zabaw z dzieckiem, bardzo dezorganizuje pracę nauczycieli i sprawowanie opieki nad innymi dziećmi;
 11. W trakcie uroczystości przedszkolnych, tj. Bal Karnawałowy, Spotkanie Jasełkowe , Dzień Babci, Dzień Mamy, Festyn, zakończenie roku szkolnego itp. odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa równocześnie na nauczycielu jak i rodzicach (opiekunach prawnych);
 12. Po zakończeniu programu artystycznego, uroczystości w momencie obecności rodziców odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą wyłącznie jego rodzice, (prawni opiekunowie);
 13. W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców (Festyn) dzieci są pod wyłączną opieka swojego rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność jego za bezpieczeństwo. Dzieci, których rodzice lub opiekunowie nie są obecni opiekę i odpowiedzialność sprawuje nauczyciel grupy;
 14. W trakcie zajęć otwartych prowadzonych w grupach odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa jednocześnie na nauczycielach i rodzicach (opiekunach prawnych) - do momentu przyjścia rodzica dziecka, opiekę sprawuje nauczyciel;
 15. W czasie porad, konsultacji za przyprowadzone dzieci odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice, (prawni opiekunowie).
 16. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców; Dziecko nie będzie oddawane osobom poniżej 18  roku życia.
 17. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela go okazać;
 18. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających - fakt, że rodzic lub prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia nauczycielka wydająca dziecko;
 19. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem;
 20. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych.
 21. Prośba rodziców dotycząca nie wydawania dziecka jednemu z nich musi być poświadczona orzeczeniem sądowym.
 22. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 23. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej .Po upływie czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami
 24. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania furtki oraz drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.

Proszę o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie, co pomoże w sprawniejszym funkcjonowaniu przedszkola i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.