Opieka psychologa i logopedy w naszym przedszkolu

OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNĄ DLA PRZEDSZKOLA NR 107 „ BAJKOWE  PRZEDSZKOLE” ZAPEWNIA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 17
 
Warszawa-Międzylesie
ul. Żegańska 1a
tel. / fax (22) 27 72 000
www.poradniawawer.pl
 
Informujemy, że w naszym przedszkolu dyżur pełni Pani Psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 17  mgr Agata Piechowicz. 
Konsultacje z rodzicami prowadzone są po  wcześniejszym umówieniu się.
 
MISJĄ PORADNI JEST:
 
•organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiadającej na potrzeby lokalnego środowiska dzielnicy Wawer.
•wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
•wspieramy optymalny rozwój dzieci i młodzieży, a także świadczymy pomoc rodzicom i nauczycielom w ich wychowaniu i kształceniu.
•zatrudniamy psychologów, psychoterapeutów, pedagogów–terapeutów, pedagogów specjalnych i logopedę. 
 
 
POMOC LOGOPEDYCZNA W NASZYM PRZEDSZKOLU
 
W naszym przedszkolu zajęcia logopedyczne prowadzi – nauczyciel logopeda mgr Izabela Sosnowska
 
Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach przedpołudniowych.
Ponadto w przypadku wątpliwości dotyczących mowy dziecka logopeda zaprasza na rozmowę po wcześniejszym umówieniu. 
 
 
Drodzy Rodzice!  
Pamiętajcie, że to Wy macie zasadniczy wpływ na rozwój swojego dziecka – w tym na rozwój prawidłowej mowy. 
Powodzenie terapii będzie w dużej mierze zależało od zaangażowania rodziców oraz ich ścisłej współpracy z logopedą. Trudno oczekiwać sukcesów, jeśli terapia nie jest kontynuowana poza gabinetem logopedycznym.
 
Praca logopedy w Przedszkolu Nr 107  „ Bajkowe Przedszkole” ma na celu stymulowanie rozwoju językowego dzieci, pomoc w przypadku nieprawidłowości rozwoju mowy i trudności w wymowie. Realizowana jest przy współpracy z nauczycielami z poszczególnych grup i rodzicami.
Pierwszym etapem pracy jest przeprowadzenie badania mowy, na podstawie którego dzieci są kwalifikowane na terapię logopedyczną. Istotne w planowaniu pracy są informacje uzyskane od nauczycieli i rodziców dzieci.
Metody pracy logopedy dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz osobistej wydolności każdego dziecka.
Terapia logopedyczna przeprowadzana jest zgodnie z zasadami dydaktycznymi, opiera się na zasadzie: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, aktywnego i świadomego udziału dziecka.
Indywidualna praca z dzieckiem w początkowej fazie nastawiona jest na  nawiązanie kontaktu, pozyskanie zaufania oraz zachęcenie i zmotywowanie do uczestnictwa w zajęciach.
Pracę z dziećmi realizuję  w następujących etapach:
Etap I - ćwiczenia ogólnorozwojowe obejmujące ćwiczenia słuchowe, oddechowe, artykulacyjne.
Etap II -  terapii dotyczy pracy nad wywołaniem prawidłowej artykulacji konkretnej, zaburzonej głoski lub nie występującej dotąd w systemie fonologicznym dziecka, która następnie jest wprowadzana do stałego zasobu wymowy dziecka.
Ostatnim III etapem pracy jest automatyzacja artykulacji głosek w mowie spontanicznej.
 
Bardzo ważne w profilaktyce logopedycznej są ćwiczenia rozwijające sprawność językową na każdym poziomie wiekowym. W ramach profilaktyki logopedycznej cyklicznie przeprowadzane są przez logopedę zajęcia w grupach: „ Krasnale” i „ Smerfy”