Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 107 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przedszkole107radosc.waw.pl/
 
Data publikacji strony 2012-03-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021-01-18
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
brak możliwości zmiany wielkości czcionki i kontrastu.
 
 
Wyłączenia:
 
część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe, lecz poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
 
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jadwiga Pęczkowska-Śliwak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;;/span>. Numer telefonu: 22 277-11-73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl
 
Dostępność architektoniczna
Przedszkole nr 107 w Warszawie ma swoją siedzibę przy ul. Wilgi 29.
Jest to budynek wolnostojący, podpiwniczony, otoczony ogrodem.
Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki: zewnętrzne ciągi piesze wokół budynku oraz wewnątrz budynku: korytarz.
Aby dostać się na teren  przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną  domofonem bądź kodem.
Przy wejściu głównym do przedszkola – znajduje się domofon łączący z Dyrektorem Przedszkola, sekretariatem Placówki, pokojem kierownika gospodarczego oraz poszczególnymi grupami.
Budynek jest trzypoziomowy (poziom 0, 1 i 2 ) - posiada schody, brak windy.
W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed budynkiem przedszkola znajduje się parking, bez wydzielonych miejsc parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i p.poż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne. 
 
Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.