Plan dnia

images

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 i 4 letnich
w Przedszkolu Nr 107 „ Bajkowe Przedszkole”
 
7:00  – 8:10  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych . Prace porządkowo – gospodarcze Wprowadzanie dziecka w świat wspólnoty rówieśniczej, zapoznawanie z normami zachowań. Kontakty z rodzicami, rozwiązywanie bieżących problemów. Indywidualna praca dydaktyczna. Obserwacja działań dzieci w sytuacjach naturalnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.
 
8:15 – 8:30  Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu
 
8:30 – 9:00   Kulturalne i samodzielne spożywanie posiłku. Celebrowanie posiłku.
 
9:00  – 10:00   Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Organizowanie sytuacji dydaktycznych i wychowawczych stymulujących rozwój aktywności umysłowej, poznawczej, społecznej i fizycznej. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym. Spacery, zabawy na powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze; 
zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.  
 
10:00 – 10:20  Przygotowanie do wyjścia na powietrze – wspieranie dzieci w nabywaniu samodzielności w zakresie samoobsługi przy korzystaniu z toalety oraz w czasie ubierania się w szatni. 
 
10:20 – 11:30 Pobyt na powietrzu – kształtowanie zachowań proekologicznych, organizowanie sytuacji dydaktycznych umożliwiających poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego, kształcenie umiejętności aktywnego wypoczywania w tym środowisku, stosowanie w praktyce zasad kulturalnego kontaktu z przyrodą. 
 
11:30 – 12:00  Kształtowanie nawyków higienicznych i porządkowych
 
12:00 – 12:30  Obiad -świadome spożywanie urozmaiconych posiłków. Kształcenie nawyków higienicznych z tym związanych oraz umiejętności posługiwania się sztućcami. ( estetyka stołu, korzystanie z serwetek itp.) Celebrowanie posiłku.
 
12:30 - 14:10  Odpoczynek poobiedni. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Odpoczynek na leżakach.
– stwarzanie warunków do wybierania sposobu odpoczywania przy zachowaniu zasady zwracania uwagi na potrzeby innych dzieci w grupie. Kształcenie samodzielności w zakresie rozbierania i ubierania się oraz układania swoich ubrań. 
 
14:10 - 14:25  Czynności samoobsługowe,  Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku
 
14:25 – 14:40  Spożywanie podwieczorku, kulturalne zachowanie przy stole. Celebrowanie posiłku.
 
14:40 – 17:30  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci - bieżące kontakty z rodzicami odbierającymi dzieci.
 
 
 
Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 i 6 letnich
w Przedszkolu Nr 107 „ Bajkowe Przedszkole”
 
7:00 – 8:10 - Wprowadzanie dziecka w świat wspólnoty rówieśniczej, zapoznawanie z normami zachowań. Kontakty z rodzicami, rozwiązywanie bieżących problemów. Indywidualna praca dydaktyczna. Tworzenie okazji do wymiany informacji. Rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie. Obserwacja działań dzieci w sytuacjach naturalnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi. Zabawy w kącikach zainteresowań. Czynności porządkowe.
 
8:15 – 8:30 - Ćwiczenia poranne
 
8:30 -9:00 – Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, samoobsługowe. Pełnienie dyżurów, wpajanie zasad dobrego wychowania. Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych. 
Śniadanie - kulturalne i samodzielne spożywanie posiłku. Celebrowanie posiłku.
 
9:00 – 10:30 – Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Organizowanie sytuacji dydaktycznych i wychowawczych stymulujących rozwój aktywności umysłowej, poznawczej, społecznej i fizycznej. Dostarczanie okazji do wielozmysłowego poznawania świata w którym żyjemy, stwarzanie możliwości przekształcania go oraz wyrażania swoich uczuć i emocji z tym związanych. Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
Zabawy i gry ruchowe aktywizująca grupę.
 
10:30 – 10:50 przygotowanie do wyjścia na powietrze - wspieranie dzieci w nabywaniu samodzielności w zakresie samoobsługi przy korzystaniu z toalety oraz w czasie ubierania się w szatni.
 
10:50 – 11:30 Zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym. /Spacery, wycieczki/ Zajęcia sportowe. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych. Wspieranie działań Twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne. Zabawy z jęz. obcym. 
 
11:30 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie nawyków higienicznych i porządkowych.
 
12:00 – 12:30 - Obiad — świadome spożywanie urozmaiconych posiłków. Kształcenie umiejętności posługiwania się sztućcami. ( estetyka stołu, korzystanie z serwetek itp.) Celebrowanie posiłku. Mycie zębów.
 
12:30 – 14:10 - Odpoczynek poobiedni — „Kwadrans na bajkę”, słuchanie muzyki np. poważnej. Stwarzanie warunków do wybierania sposobu odpoczywania przy zachowaniu zasady zwracania uwagi na potrzeby innych dzieci w grupie. Organizowanie sytuacji dydaktycznych i wychowawczych stymulujących rozwój aktywności umysłowej, poznawczej, społecznej i fizycznej.
 
14:10 – 14:25 - Zabawy ruchowe integrujące i aktywizujące grupę.
 
14:25 – 14:40 - Spożywanie podwieczorku, kulturalne zachowanie przy stole. 
Celebrowanie posiłku.
 
14:40 – 17:30 – zabawy dowolne w Sali lub na powietrzu. Spacery. Ćwiczenia  utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia indywidualne. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie, zabawy kołowe.
Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci. Kontakty z rodzicami.
 

 

images