MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY „MAGICZNA MOC BAJEK”

magiczna moc bajek
Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek” 
 
Projekt jest zgodny z podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkiem polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020 / 2021 tj. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 
Głównym celem Projektu i grupy jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
 
Cele szczegółowe:
-Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
-Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
- Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
-Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
-Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
-Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
-Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
-Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy 

Z KULTURĄ MI DO TWARZY

z kultura

Po raz pierwszy dołaczyliśmy w tym roku do projktu ogólnopolskiego "Z kulturą mi do twarzy"

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 
Cele projektu:
- promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami
 i historią w sposób dostępny dziecku
- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM

zdrowo jem

W tym roku szkolnym bierzemy udział w programie "Zdrowo jem, więcej wiem" 

Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
 
Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
 
PROJEKT "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" TO PRZEDE WSZYSTKIM:
wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;
bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
baza wiedzy i scenariuszy zajęć dla nauczycieli;
szansa dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia;
szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

 
NASZE PRZEDSZKOLE W TYM ROKU SZKOLNYM BIERZE UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ  
,,UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ” 8
 
to program edukacyjny, którego adresatem są szkoły, przedszkola…a także rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem programu jest upowszechnianie nauki programowania już od najmłodszych lat, wsparcie nauczycieli w procesie nauczania tak aby bez lęku i obaw mogli włączać elementy programowania do zajęć dydaktycznych niezależnie od realizowanych aktualnie treści, wplatać programowanie w edukację matematyczną, językową, społeczną

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

W tym roku szkolnym  nasze Przedszkole przystąpiło do: MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY" 
7
Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą. 
 
Cele szczegółowe: 
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, 
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, 
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury 
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, 
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, 
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, 
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci, 
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli, 
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, 
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, 
k) promocja przedszkola, 
l)rozwijanie współpracy między nauczycielami przedszkoli biorących udział.
 
Drodzy Rodzice!
Codzienne czytanie dziecku rozwija go emocjonalnie, umysłowo, moralnie. Wystarczy 20 minut dziennie, by wyposażyć dziecko w ogromny potencjał rozwijania jego osobowości i charakteru. Czytanie to najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla szczęścia naszych dzieci. Zachęcanie do czytania poznawania nowych bohaterów literackich, wprowadzanie w świat marzeń, literatury. Wyzwalanie dziecięcych emocji jest najważniejszym z zadań rodziców i nauczycieli wobec dziecka