Rekrutacja do przedszkola

SZANOWNI RODZICE/ OPIEKUNOWIE, komunikat2
 
w terminie od 02 marca (od godz. 13:00) do 18 marca 2021r. (do godz. 20:00) trwa okres rejestrowania przez Rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 w systemie elektronicznym, który będzie dostępny w w/w terminie na stronie http://edukacja.warszawa.pl/ 
 
W terminie od 02 marca (od godz. 13:00) do 19 marca 2021r. (do godz. 16:00) Rodzice są zobowiązani do złożenia w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. Wymienione dokumenty Rodzice mogą również przekazać za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji wykorzystując profil zaufany.  
 
UWAGA! Dokumenty składamy osobiście, bądź przesyłamy komplet dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną podpisanych profilem zaufanym. 
 
WAŻNE! Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie zamieszczonymi dokumentami regulującymi proces rekrutacji:  
 
  
Załącznik nr 1  
 
  Załącznik nr 2 
 
Wersje papierowe dostarczacie Państwo do sekretariatu Przedszkola w godz. 8.00 – 16.00.  
 
Ze względu na obowiązujące zasady bezpieczeństwa podczas pandemii Covid - 19 prosimy o przestrzeganie i stosowanie się do obowiązujących procedur.
 

Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej

Drodzy Rodzice  komunikat2

W związku z rekrutacją dzieci do warszawskich przedszkoli, rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, którzy chcą tą edukację kontynuować muszą wypełnić i dostarczyć do przedszkola deklarację woli kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Druk dostępny jest w przedszkolau bądź do pobrania: "Deklaracja kontynuowania edukacji przedszkolnej"

Ze względów organizacyjnych zwracamy się do Państwa z prośbą, by wypełniony dokument złożyć w miarę możliwości w przedszkolu do dnia 26.02.2021r. (piątek)

 

Informacje o rekrutacji

Drodzy Rodzicerysunek1 0

Niebawem rozpoczyna się rekrutacja do warszawskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami

Kontynuacja edukacji w naszym przedszkolu - plik do pobrania

Harmonogram rekrutacji - plik do pobrania

Kryteria rekrutacji - plik do pobrania

 

Rekrutacja do przedszkola 2021/2022

rysunek1 0
 
 
Drodzy Rodzice
 
Już wkrótce rusza rektrutacja do warszawskich przedszkoli i oddziałów przedszkolncyh w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.
Wszelkie informację znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy:
 
Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego będą zbierane od 23 lutego do 1 marca.
 

 

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.
Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br. 
 
Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):
 
1)W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 
2)Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów. 
3)W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
4)Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 
7 dni od dnia otrzymania odwołania. 
5)Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
  
Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.