15 Poniedziałek
20210609_105415

ul. Wilgi 29
04-831 Warszawa
tel: 22 277-11-73
p107@eduwarszawa.pl

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Pomocy psychologiczno - pedagogicnej naszym dzieciom udzielają zatrudnione w przedszkolu specjalistki:

- logopeda - Pani Izabela Sosnowska

- psycholog - Pani Natalia Luba

- pedagog specjalny - Pani Magdalena Krzyżanowska

POMOC LOGOPEDYCZNA W PRZEDSZKOLU

 

Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach przedpołudniowych.

Ponadto w przypadku wątpliwości dotyczących mowy dziecka logopeda zaprasza na rozmowę lub po wcześniejszym umówieniu.

 

Drodzy Rodzice!  Pamiętajcie, że to Wy macie zasadniczy wpływ na rozwój swojego dziecka – w tym na rozwój prawidłowej mowy.

Powodzenie terapii będzie w dużej mierze zależało od zaangażowania rodziców oraz ich ścisłej współpracy z logopedą. Trudno oczekiwać sukcesów, jeśli terapia nie jest kontynuowana poza gabinetem logopedycznym.

 

Praca logopedy w Przedszkolu Nr 107  „ Bajkowe Przedszkole” ma na celu stymulowanie rozwoju językowego dzieci, pomoc w przypadku nieprawidłowości rozwoju mowy i trudności w wymowie. Realizowana jest przy współpracy z nauczycielami z poszczególnych grup i rodzicami.

Pierwszym etapem pracy jest przeprowadzenie badania mowy, na podstawie którego dzieci są kwalifikowane na terapię logopedyczną. Istotne w planowaniu pracy są informacje uzyskane od nauczycieli i rodziców dzieci.

Metody pracy logopedy dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz osobistej wydolności każdego dziecka.

Terapia logopedyczna przeprowadzana jest zgodnie z zasadami dydaktycznymi, opiera się na zasadzie: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, aktywnego i świadomego udziału dziecka.

Indywidualna praca z dzieckiem w początkowej fazie nastawiona jest na  nawiązanie kontaktu, pozyskanie zaufania oraz zachęcenie i zmotywowanie do uczestnictwa w zajęciach.

Pracę z dziećmi realizuję  w następujących etapach:

Etap I - ćwiczenia ogólnorozwojowe obejmujące ćwiczenia słuchowe, oddechowe, artykulacyjne.

Etap II -  terapii dotyczy pracy nad wywołaniem prawidłowej artykulacji konkretnej, zaburzonej głoski lub nie występującej dotąd w systemie fonologicznym dziecka, która następnie jest wprowadzana do stałego zasobu wymowy dziecka.

Ostatnim III etapem pracy jest automatyzacja artykulacji głosek w mowie spontanicznej.

Bardzo ważne w profilaktyce logopedycznej są ćwiczenia rozwijające sprawność językową na każdym poziomie wiekowym. W ramach profilaktyki logopedycznej cyklicznie przeprowadzane są przez logopedę zajęcia w grupach: „ Krasnale” i „ Smerfy”

OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNĄ DLA PRZEDSZKOLA NR 107 „ BAJKOWE  PRZEDSZKOLE” ZAPEWNIA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 17

 

Warszawa-Międzylesie
ul. Żegańska 1a
tel. / fax (22) 27 72 000
www.poradniawawer.pl

 

Informujemy, że w naszym przedszkolu dyżur pełni Pani Psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 17  mgr Sylwia Łaszcz.

Konsultacje z rodzicami prowadzone są po  wcześniejszym umówieniu się.

 

MISJĄ PORADNI JEST:

  • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiadającej na potrzeby lokalnego środowiska dzielnicy Wawer.
  • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  • wspieramy optymalny rozwój dzieci i młodzieży, a także świadczymy pomoc rodzicom i nauczycielom w ich wychowaniu i kształceniu.
  • zatrudniamy psychologów, psychoterapeutów, pedagogów–terapeutów, pedagogów specjalnych i logopedę.  

 

 

PEDAGOG SPECJALNY W PRZEDSZKOLU

mgr Magdalena Krzyżanowska


§ Podstawa Prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.) – § 11 ust. 1, § 18, § 19.

Pedagog specjalny ma szeroki zakres obowiązków, który obejmuje nie tylko uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, ale także inne dzieci, nauczycieli i całe środowisko przedszkolne. Jego celem jest tworzenie inkluzywnego środowiska edukacyjnego, w którym każde dziecko ma szansę osiągnąć sukces.

Zadaniem pedagoga specjalnego jest przede wszystkim diagnozowanie problemów i podejmowanie działań, które dany problem mogą niwelować. W tym często we współpracy np. z psychologiem, logopedą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, nauczycielami, dyrektorem, rodziną ucznia i z samym uczniem.

Pedagog specjalny planuje, prowadzi i modyfikuje działania edukacyjne, terapeutyczne czy też opiekuńcze dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Jest koordynatorem zespołów ipetowych oraz nadzoruje proces terapii dziecka w przedszkolu.

W ramach swoich obowiązków pedagog specjalny może prowadzić zajęcia terapeutyczne (np. arteterapia, bajkoterapia, kinezyterapia, relaksacja, uspołecznianie, trening koncentracji), zajęcia rewalidacyjne (np. TUS, alternatywne sposoby komunikacji, terapia ręki z elementami terapii pedagogicznej, nauka orientacji przestrzennej i poruszania się) oraz zajęcia specjalistyczne (np. kształtowanie kompetencji społeczno - emocjonalnych, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, dla uczniów zdolnych).

Głównymi metodami pracy pedagoga specjalnego są: modelowanie behawioralne, wpływ własny, pedagogika zabawy, metody aktywizujące, ekspresji i impresji, niekonwersacyjne, słowno - oglądowe, doświadczeniowe, problemowe.

KONTAKT Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM:

magdalena_krzyzanowska@eduwarszawa.pl

 

Kontakt

Przedszkole nr 107
"Bajkowe Przedszkole"

ul. Wilgi 29
04-831 Warszawa

tel: 22 277-11-73
e-mail: p107@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.